Algemene Voorwaarden BVN

Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• BVN: Bureau Verkeersregelaar Nederland;
• Contractspartner: de partij met wie BVN een overeenkomst sluit;
• Opdrachtbevestiging: de door BVN aan de Contractspartner te verschaffen opdrachtbevestiging;
• Overeenkomst: alle overeenkomsten die BVN met een Contractspartner sluit;
• Project: het project waarbij BVN het verkeer regelt;
• Projectmedewerker: een medewerker van BVN die werkzaam is op het betreffende project; • Verkeersregelaar: de persoon die het verkeer aanwijzingen geeft, teneinde een veilige en efficiënte verkeersafwikkeling te bewerkstelligen;
• Werkbon: de bon waarop Contractspartner de verrichte werkzaamheden aftekent.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten met betrekking tot hetgeen vastgelegd in offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen tussen BVN en opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever, zijn niet van toepassing, tenzij BVN deze schriftelijk of dan wel per e-mail zijn aanvaard.
1. deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedere offerte, aanbieding en/of overeenkomst tussen BVN en de opdrachtgever, tenzij door BVN en opdrachtgever anders overeengekomen is.

1. De algemene voorwaarden zijn tevens toepasbaar op alle overeenkomsten met, voor de uitvoering waarden eventuele derden worden betrokken.
1. Indien bepaalde voorwaarden in deze algemene voorwaarden als nietig zijn verklaard, zijn de overige voorwaarden volledig van toepassing bij alle mogelijke overeenkomsten tussen BVN en opdrachtgever. Dit geldt ook voor overeenkomsten die afwijken van de algemene voorwaarden.

1. Indien deze voorwaarden zijn aanvaard en van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen BVN en de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever eraan gehouden bij voorbaat te hebben ingestemd met toepasselijkheid van de voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
1. De toepasselijkheid van door de Contractspartner gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Tussen BVN en de Contractspartner komt een overeenkomst tot stand zodra BVN de opdracht van de opdrachtgever (bijvoorbeeld een ondertekende offerte of een mondelinge dan wel schriftelijke opdracht die voortvloeit uit een eerder gesloten raamovereenkomst)
schriftelijk heeft aanvaard,

dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
2. De door BVN uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
3. De Contractspartner is niet gerechtigd een via elektronische weg gesloten overeenkomst
met BVN te ontbinden, om reden dat BVN de ontvangst van de aanvaarding door de
Contractspartner niet elektronisch heeft bevestigd. Een via elektronische weg door de
Contractspartner gedaan aanbod naar aanleiding van een uitnodiging tot het doen van
een aanbod van BVN geldt niet als verworpen, indien BVN de ontvangst van dit aanbod niet
elektronisch heeft bevestigd.
4. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief de kosten die BVN in het
belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.5 De opdrachtgever behoort eventueel bezwaar- en beklag tegen de (digitaal) verstuurde opdrachtbevestiging binnen vijf dagen kenbaar te maken.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. BVN en de Contractspartner zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goede opdrachtnemer en opdrachtgever in acht nemen.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit volgens BVN vereist, heeft BVN het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen (rechts)personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3. De Contractspartner draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BVN aangeeft dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn en/of waarvan de Contractspartner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn voor het uitvoeren van
de Overeenkomst, tijdig aan BVN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of bevorderlijke gegevens niet tijdig aan BVN zijn verstrekt, heeft BVN het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Contractspartner in rekening te brengen.

4. De Contractspartner draagt er zorg voor dat alle voorzieningen beschikbaar zijn, waarvan BVN aangeeft dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn en/of waarvan de Contractspartner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. In ieder geval zal de Contractspartner zorgdragen voor de op grond van de Arbowet vereiste voorzieningen (onder andere toiletten en een kantineruimte). BVN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Contractspartner geen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst benodigde en afdoende voorzieningen beschikbaar heeft gesteld.

5. De Contractspartner draagt er zorg voor dat alle benodigde vergunningen aanwezig zijn, waarvan BVN aangeeft dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn en/of waarvan de Contractspartner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. In ieder geval zal de Contractspartner zorgdragen voor de benodigde vergunning(en) in verband met het plaatsen van Verkeersregelaars en/of Projectmedewerkers.

6. BVN is niet gehouden samen te werken met andere door de Contractspartner of derden ingeschakelde Verkeersregelaars. Indien de Contractspartner en/of een derde andere Verkeersregelaars heeft ingeschakeld, heeft BVN het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of op te zeggen, conform artikel 7.

7. BVN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Contractspartner de noodzakelijke en/of bevorderlijke gegevens niet heeft verstrekt conform lid 3 van dit artikel, dan wel doordat BVN is uitgegaan van door de Contractspartner verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8. De Contractspartner vrijwaart BVN voor alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van het bepaalde in lid 1 t/m 6 van dit artikel.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering naar het oordeel van BVN noodzakelijk en/of bevorderlijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, is BVN in een spoedeisend geval hiertoe bevoegd, zonder daarover in overleg te treden met de Contractspartner. BVN is nimmer verplicht tot het wijzigen, verminderen of aanvullen van de werkzaamheden.

2. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal BVN de Contractspartner hierover in ieder geval naderhand inlichten. De Contractspartner is verplicht de eventuele extra kosten in verband met de wijziging van de werkzaamheden ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst te voldoen.

Artikel 5 Geheimhouding; non-concurrentie

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van

de informatie.
2. Partijen verplichten zich om gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan geen personeel van de andere partij in dienst te nemen
zonder toestemming van de andere partij.

Artikel 6 Intellectuele- en industriële eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt BVN zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, dan wel op grond van enige andere wetgeving op het gebied van intellectuele- en industriële eigendom.
2. Alle door BVN verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers etcetera zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Contractspartner in het kader van de Overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BVN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Na afronding van de werkzaamheden door BVN, draagt de Contractspartner naar keuze van BVN zorg voor terugzending ofwel vernietiging van deze stukken.

3. BVN behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. BVN is gerechtigd ten behoeve van promotionele activiteiten de naam van de Contractspartner dan wel het Project te gebruiken.

Artikel 7 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen.
2. In geval van tussentijdse opzegging door de Contractspartner is de Contractspartner verplicht de door BVN in verband met de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden en verbeurt de Contractspartner de volgens de in lid 3 opgenomen staffel te berekenen boete, onverminderd het recht van BVN volledige schadevergoeding te vorderen.
3. a) Bij opzegging voor 10.00 uur op de werkdag voor de dag van de werkzaamheden is geen boete verschuldigd. Vanaf dat moment tot 4 uren voor aanvang van de werkzaamheden is 40% van het offertebedrag verschuldigd. Vanaf 4 uren voor aanvang van de werkzaamheden tot de aanvang van de werkzaamheden is 60% van het offertebedrag verschuldigd. Bij annuleringen betreffende zaterdag, zondag of maandag, die na vrijdagmiddag 12.00 uur en voor maandagmorgen 8.30 uur worden doorgegeven zal standaard 40% van het offertebedrag in rekening worden gebracht.
b) Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de Contractspartner wordt opgezegd, of minder dan de overeengekomen uren worden ingezet, worden de werkelijk gewerkte uren,
met een minimum van 75% van de overeengekomen uren in rekening gebracht, met
inachtneming van de overeengekomen minimale uren inzet.

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van BVN op de Contractspartner zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
a) na het sluiten van de Overeenkomst aan BVN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Contractspartner niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b) BVN de Contractspartner heeft verzocht voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming en
deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;
c) in geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling van de Contractspartner.
d) de Contractspartner anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst. In de hiervoor in dit lid genoemde gevallen is BVN bevoegd en staat het ter vrije
bepaling van BVN de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te
ontbinden, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
2. 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan BVN
zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard
zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt, dat door nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst BVN
verlies zal lijden op de uitvoering van de Overeenkomst, is BVN bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
3. In geval van ontbinding is de Contractspartner verplicht de door BVN in verband met de
Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van BVN volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen

1. De Contractspartner kan er geen beroep meer op doen dat de verrichte prestatie niet aan de Overeenkomst beantwoordt indien hij BVN daarvan niet direct nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, telefonisch op de hoogte heeft gebracht door BVN te bellen op het daarvoor door BVN aangewezen noodnummer.

2. Indien BVN de klacht gegrond acht, zal BVN de prestatie alsnog verrichten zoals overeengekomen, voor zover de klacht tijdens het Project wordt gemeld. Indien de klacht gegrond is en pas na afloop van het Project gemeld wordt en de nakoming blijvend onmogelijk is, zal BVN slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (Aansprakelijkheid).

3. De verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs blijft bestaan, ook indien de Contractspartner tijdig reclameert. Het is de Contractspartner niet toegestaan de betaling van het honorarium op te schorten dan wel te verrekenen in geval van reclame.

Artikel 10 Prijs

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, gelden de leden 3 tot en met 7 van dit artikel.
2. Partijen kunnen een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is exclusief BTW.

3. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, dan wel het overeengekomen minimum in rekening te brengen aantal uren, maal het overeengekomen daarop betrekking hebbende tarief. Indien geen tarief is overeengekomen, dan geldt het voor BVN gebruikelijke tarief.

4. De in rekening te brengen uren omvatten de tijd tussen aankomst en vertrek waarin de Verkeersregelaars en/of Projectmedewerkers zich op het Project bevinden. Daaronder wordt eveneens begrepen de tijd die wordt besteed aan onder andere instructie, omkleden en pauzes.

5. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

6. De door BVN genoemde prijzen zijn mede gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende kostprijs voor de door BVN ten behoeve van de Overeenkomst in te schakelen werknemers en derden. Indien deze kostprijs wijzigt na het
tot stand komen van de Overeenkomst, maar voordat deze volledig is uitgevoerd, is BVN gerechtigd om de eerder overeengekomen prijzen te wijzigen en de gewijzigde prijzen in rekening te brengen aan de Contractspartner, ongeacht of een vaste prijs is overeengekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Indien de verhoging zoals bedoeld in artikel 10 lid 6 meer dan 10% van de totale factuurwaarde bedraagt, heeft de Contractspartner het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring. Alvorens de Contractspartner tot ontbinding zal overgaan, zal hij zich tot BVN wenden teneinde een minnelijke oplossing te bewerkstelligen. Indien BVN aangeeft de kwestie niet in der minne op te lossen, dient de ontbinding binnen 7 dagen na deze kennisgeving plaats te vinden. In geval van ontbinding is de Contractspartner verplicht de door BVN in verband met de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden.

8. Indien een prijswijziging zoals bedoeld in artikel 10 lid 6 een gevolg is van een wettelijke of andere overheidsmaatregel heeft BVN het recht deze prijswijziging in rekening te brengen aan de Contractspartner, ongeacht of een vaste prijs is overeengekomen, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van de Contractspartner.

Artikel 11 Betaling

1. Facturatie geschiedt wekelijks op basis van nacalculatie door middel van Werkbonnen, tenzij anders is overeengekomen.
2. Een Werkbon wordt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij binnen veertien dagen na verzending van de Werkbon door BVN de Contractspartner deze schriftelijk afkeurt onder opgave van redenen.

3. BVN is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen bij de Contractspartner.
4. Indien geen voorschot in rekening is gebracht, of het voorschot is niet afdoende voor de
betaling van het volledige factuurbedrag, dient betaling van de factuur te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op
bankrekening nummer NL66ABNA0622864793 t.n.v. Bureau Verkeersregelaar Nederland te Landsmeer. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling
heeft plaatsgevonden, is de Contractspartner van rechtswege in verzuim; de Contractspartner is
vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente
verschuldigd.
5. De dag van bijschrijving op de bankrekening van BVN geldt als dag van betaling.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Contractspartner of
wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Contractspartner
wordt uitgesproken zijn de vorderingen van BVN op de Contractspartner onmiddellijk
opeisbaar.
7. Door de Contractspartner gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten en in de tweede
plaats van opeisbare facturen die het langst onbetaald zijn gebleven, ook al vermeldt de
Contractspartner dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
8. De Contractspartner doet afstand van het recht op opschorting en verrekening.
9. De Contractspartner is verplicht op verzoek van BVN voldoende en BVN conveniërende
zekerheid te stellen voor de nakoming van haar reeds bestaande en toekomstige
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 12 Verrekening

BVN is bevoegd de vorderingen die de Contractspartner heeft op BVN te verrekenen met zowel haar vorderingen op de Contractspartner, als de vorderingen op de Contractspartner van de vennootschappen die met BVN in een groep zijn verbonden, zoals bedoeld in art. 2:24b BW.

Artikel 13 Incassokosten

1. Indien de Contractspartner niet of niet tijdig één of meer van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Contractspartner, waaronder ook vallen
de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van (een) schikkingsvoorstel(len) en het inwinnen van inlichtingen, behoudens voor zover de Contractspartner aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

2. De Contractspartner is jegens BVN de door BVN gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de Contractspartner aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien BVN en de Contractspartner met betrekking tot een Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een

rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat of uitvoerbaar bij voorraad is verklaard waarbij de Contractspartner volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van BVN

1. De aansprakelijkheid van BVN jegens de Contractspartner en derden voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien en voor zover om welke reden dan ook er geen verzekering is, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van BVN beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de Overeenkomst.

2. BVN is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
- gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade;
- schade doordat werknemers van BVN te laat ter plekke arriveren vanwege vertragingen in de reistijd, die buiten de macht van BVN liggen en/of die niet reeds in de gebruikelijke door BVN aangehouden reistijdmarge zijn opgenomen;
- schade die is veroorzaakt door het niet-leidinggevende personeel van BVN;
- schade die het gevolg is van het niet verkrijgen van de vereiste vergunningen door de Contractspartner, BVN en/of anderen;
- schade die ontstaat door overheidsingrijpen, zoals bijvoorbeeld het treffen van
noodmaatregelen of het veranderen van wetgeving etcetera.
3. Elk vorderingsrecht van de Contractspartner jegens BVN vervalt na verloop van één jaar nadat de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door BVN zijn voltooid en/of dienden te zijn voltooid, tenzij binnen één jaar een procedure aanhangig is gemaakt. Bij deelovereenkomsten wordt deze termijn geacht te gelden na afloop van de voltooiing van iedere deelovereenkomst.
4. De Contractspartner vrijwaart BVN tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering door BVN van de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden expliciet is opgenomen dat deze aanspraken voor rekening en risico van BVN komen.
5. Bij het inschakelen van derden door BVN, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BVN is echter voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatig handelen van deze derden niet aansprakelijk.
6. De aansprakelijkheidsbeperking onder 1 geldt tevens voor fouten van door BVN ingeschakelde derden en/of voor het niet deugdelijk functioneren van door BVN bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte zaken.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BVN.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de Contractspartner

De Contractspartner is aansprakelijk voor schade die BVN lijdt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of deze schade is toegebracht door de Contractspartner of een derde.

Artikel 16 Overmacht

1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van BVN opgeschort. Indien de overmacht zodanig is dat nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op de overeengekomen datum, dan wel data, niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval voor BVN een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen, en die niet aan BVN zijn toe te rekenen. Hieronder zullen in ieder geval, maar niet uitsluitend zijn begrepen:
- stakingen in andere bedrijven dan die van BVN;

- stakingen in het bedrijf van BVN;
- (bovenmatig) ziekteverzuim in het bedrijf van BVN;
- vertraging in verband met bijvoorbeeld pech of files buiten de door BVN berekende reistijd
van de werknemers van BVN;
- het niet verkrijgen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde vergunningen
door BVN, de Contractspartner of een derde;
- ingrijpen van overheidswege; en
- niet voorzienbare verkeers- en vervoersproblemen.
3. BVN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat BVN haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Indien BVN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde
c . q . het leverbare deel van haar verplichtingen afzonderlijk te factureren en is de
Contractspartner gehouden deze factuur te voldoen als betrof het de betaling van een
vergoeding voor een afzonderlijke verbintenis.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen BVN en de Contractspartner is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Wijziging van de voorwaarden

BVN is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. BVN zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Contractspartner toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de Contractspartner in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Artikel 19 Vertalingen

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Voorwaarden BVN

Voor de inzet van onze regelaars, hanteren wij een minimale afname van vier aaneengesloten uren per medewerker. Voor al onze werkzaamheden geldt een betalingstermijn van 14 dagen overeengekomen na factuurdatum.

Op al onze offertes en/of overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden, welke bij deze overeenkomst zijn gevoegd, van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, behoudens het geval dat dit expliciet en schriftelijk in deze overeenkomst is overeengekomen.